Profesinės sąjungos „Solidaritet Norge“ nuostatai

§1 Tikslai

Profesinė sąjunga „Solidaritet Norge“ vienija narystės sąjungoje taisykles priimančius darbuotojus, visų pirma atvykusius iš užsienio, ir gina jų interesus, susijusius su darbo santykiais. Pagrindiniai profesinės sąjungos tikslai:

 1. darbuotojų profesinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių interesų apsauga,
 2. kolektyvinių sutarčių, kuriose nurodomos profesinės sąjungos narių darbo sąlygos ir darbo užmokestis, sudarymas,
 3. kova su socialiniu dempingu ir ekonominiais nusikaltimais darbo vietoje,
 4. kova su bet kokios formos diskriminacija ir skirtingu elgesiu su darbuotojais, priklausomai nuo jų lyties, seksualinės orientacijos, tautybės, religijos, įsitikinimų ir kultūros;,
 5. lygių darbuotojų teisių, nepriklausomai nuo lyties, siekimas,
 6. kova už laisvę, teisinę valstybę, demokratijos plėtrą ir žmogaus teisių apsaugą, įtvirtintą Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, taip pat kituose tarptautiniuose susitarimuose, kurie gina plačiai suprantamas žmogaus teises,
 7. kova už profesinių sąjungų nepriklausomybę ir politinę nepriklausomybę, kas neatmeta paramos iniciatyvoms, kuriomis siekiama pagerinti darbuotojų teises, sąžiningą visuomenės sukurtų prekių paskirstymą, ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą,
 8. informacijos apie profesinės sąjungos veiklos svarbą darbuotojų ir bendruomenės labui platinimas profesinėje sąjungoje ir už jos ribų,
 9. tarptautinio profesinių sąjungų bendradarbiavimo stiprinimas ir plėtra,
 10. moralinė parama, patarimai ir teisinė pagalba (kiek įmanoma) profesinės sąjungos nariams atlyginimo, darbo sąlygų ir darbo santykių klausimais,
 11. Profesinei sąjungai nepriimtinos totalitarinio ar teroristinio pobūdžio pažiūros, fašistinę ar nacistinę ideologiją skleidžianti veikla bei kitokia totalitarinės veiklos forma,
 12. reglamentuojamo darbo laiko ir tinkamo atlygio už viršvalandžius ir už darbą savaitgalį, vakare ar naktį apsauga pagal galiojančius įstatymus

§2 Narystė profesinėje sąjungoje

 1. Profesinės sąjungos nariais gali būti asmenys, dirbantys Norvegijoje, studentai, taip pat asmenys, gaunantys NAV pašalpas (pvz., bedarbio pašalpą). Būtina turėti asmeninį numerį arba vadinamąjį „D-nummer“,
 2. Narys privalo sutikti su šiais nuostatais, profesinės sąjungos valdybos įsakymais ir sprendimais bei laikytis nurodytų potvarkių.
 3. Asmuo tampa profesinės sąjungos nariu nuo užsiregistravimo momento.
 4. Užsiregistruoti galima, siunčiant paraišką (užpildytą anketą) elektronine forma arba paštu.
 5. Nariui taikomas 3 mėnesių išlaukos laikotarpis (kurio metu neteikiama parama), skaičiuojamas nuo įstojimo į profesinę sąjungą dienos. Pagrįstais ir skubiais atvejais, pvz., nutraukus darbo sutartį ar nelaimingo atsitikimą darbe atveju, sąjungos pirmininkas gali panaikinti 3 mėnesių išlaukos laikotarpį. Pagalbos forma priklausys nuo situacijos, galimybių ir bylos pobūdžio. Profesinė sąjunga sieks suteikti visą įmanomą pagalbą nariui.
 6. Norint išstoti iš profesinės sąjungos, apie tai būtina pranešti raštu registruotu laišku arba elektroniniu paštu office@solidaritetnorge.no.
 7. Apie išstojimą būtina pranešti prieš 1 (vieną) mėnesį.
 8. Profesinės sąjungos narys įsipareigoja informuoti Solidaritet profesinę sąjungą apie išvykimą iš Norvegijos Karalystės ir (arba) turimą apmokamą darbą už Norvegijos Karalystės ribų. Šią informaciją privaloma nedelsiant pranešti el.pašto adresu: Office@solidaritnorge.no,
 9. Informacija apie norą išstoti iš organizacijos, išsiųsta telefonu, trumpąja SMS ar MMS žinute, per „Facebook“ paskyrą ar kitaip nebus priimta ir neturės teisinių pasekmių.
 10. Profesinės sąjungos nariais ketinantiems tapti asmenims, neplanuojantiems vykdyti faktinės profesinės veiklos kitų narių ir sąjungos labui, naudojantiems apgaules ir sukčiavimą, siekiantiems išvilioti sąjungos paramą, išgauti konfidencialią arba kitą konkuruojančioms institucijoms naudingą informaciją bei „Solidaritet“ profesinei sąjungai nelojaliems asmenims narystė nebus suteikiama. Gavus informaciją apie jau esamo nario nusižengimus, profesinės sąjungos narystė bus anuliuota. Narystės anuliavimas gali būti atšauktas.
 11. Žmonės, sudarę darbo sutartis už Norvegijos ribų, automatiškai praranda profesinės sąjungos narystę. Tai netaikoma darbuotojams, sudariusiems sutartis su užsienio darbdaviu, tačiau dirbantiems Norvegijos teritorijoje. Profesinės sąjungos narys privalo informuoti sąjungą apie naujos darbo sutarties sudarymą el. pašto adresu: Office@solidaritnorge.no
 12. Asmenys, negaunantys išmokų iš NAV, taip pat kurių darbo santykiai baigėsi Norvegijoje ir gyvenantys už Norvegijos Karalystės ribų, privalo nedelsiant pranešti apie šiuos pasikeitimus profesinei sąjungai, kad būtų įvertinta, ar asmuo atitinka narystės sąlygas. Nesilaikant informavimo pareigos sąjungai, narys gali būti pašalintas iš profesinės sąjungos,
 13. Narys privalo informuoti profesinę sąjungą apie bet kokį darbdavio pasikeitimą ar jo nebuvimą,
 14. Jeigu narys perduoda klausimą konsultuotis/nagrinėti kitam, su profesine sąjunga nepriklausančiam subjektui, kuris su sąjunga nebendradarbiauja, sąjunga pasilieka teisę atsisakyti nagrinėti bylą,
 15. Profesinė sąjunga „Solidaritet“ turi teisę atsisakyti nagrinėti bylą, jeigu bylos aplinkybės rodo, kad bylos sėkmės tikimybė nedidelė, todėl byla yra beprasmiška.

§3 Profesinę sąjungą liečiančios informacijos perdavimas

 1. Informacijos perdavimas vyksta telefonu, elektroniniu ir tradiciniu paštu arba per vaizdo konferenciją. Taip pat priimtinos trumposios SMS žinutės, kuriose prašoma susisiekti.
 2. Dokumentai negali būti siunčiami trumposiomis SMS, MMS žinutėmis, per „Facebook“ ar „Instagram“ paskyras ar pan. Dokumentai gali būti siunčiami tik tradiciniu arba elektroniniu paštu.
 3. Organizacija pasilieka teisę atsakyti į išsiųstą korespondenciją per 3 darbo dienas. Religinių ir valstybinių švenčių bei atostogų metu pasiliekama teisė atsakyti per 7 dienas. Jei korespondencijoje pateiktas klausimas yra sudėtingesnis, šis terminas gali būti pratęstas, atsižvelgiant į klausimo sudėtingumą.
 4. Į korespondenciją atsakoma jos gavimo tvarka, tačiau atsakymas gali būti greitesnis, jei klausimas yra skubus.
 5. Atsiųstuose dokumentuose turi būti bylos aprašymas. Byla nebus nagrinėjama, jei atsiųstuose dokumentuose nebus bylos aprašymo, lūkesčių ir reikalavimų.
 6. Korespondencija turi būti siuntėjo pasirašyta, t.y. turi būti nurodytas siuntėjo vardas ir pavardė, gali būti nurodytas telefono numeris (neprivaloma). Elektroninės korespondencijos atveju turi būti nurodytas el. pašto adresas. Organizacija gali neatsakyti į korespondenciją, kurioje nėra čia nurodytų duomenų.
 7. Profesinė sąjunga neatsako, jei profsąjungos narys siunčia neišsamią bylos dokumentaciją arba jei profsąjunga nėra informuota apie naujas bylos aplinkybes, tokias kaip darbdavio sprendimai, NAV ir pan.
 8. Profesinės sąjungos narys privalo atnaujinti savo adresą ir kontaktinius duomenis kiekvieną kartą, kai jie keičiasi

§4 Nario mokestis

 1. Nario mokestis yra kas mėnesį mokama fiksuota suma.
 2. Valdyba gali pakeisti nario mokesčio dydį, jei tai pateisina organizacijos veikla arba infliacijos lygis.
 3. Nurodytu elektroninio pašto adresu organizacijos nariai kartą per mėnesį gauna sąskaitą faktūrą, kurioje nurodoma sumą, kurią reikia sumokėti. Taip pat gali būti taikomas atskaitymas iš nario atlyginimo, kurį atlieka darbdavys (iš anksto susitarus).
 4. Narys privalo mokėti nario mokestį tol, kol neišstoja iš profesinės sąjungos arba nėra iš jos pašalinamas.
 5. Kaip nario mokesčio dalis nariui suteikiama asmeninė narystės sąskaita elektronine forma.
 6. Nesumokėjus nario mokesčio už 3 mėnesius, narystė sustabdoma, tačiau asmuo privalo toliau mokėti nario mokestį tol, kol neišstos iš sąjungos arba kol nebus iš jos pašalintas. Sustabdžius narystę, organizacija pasilieka teisę atsisakyti teikti pagalbą tokiam asmeniui.
 7. Valdybos ar pirmininko sprendimu narys gali būti laikinai arba visam laikui atleistas nuo nario mokesčio mokėjimo, neprarandant narystės teisių. Tai taikoma pagrįstais atvejais, pvz., esant labai sunkiai finansinei padėčiai ar už specialų įnašą į organizacijos veiklą.
 8. Narystės mokesčio sumokėjimo diena yra diena, kuomet nario mokestis įskaitomas į profesinės sąjungos banko sąskaitą.
 9. Nario mokestis neapima draudimo. Draudimo įmokos yra papildomai patiriamos išlaidos (jei sudaroma draudimo sutartis).
 10. Jei nario mokestis nemokamas, profesinė sąjunga pasiliekama teisę siekti gauti įsiskolinimo padengimą, pasitelkus išorinę skolų išieškojimo bendrovę, kurios buveinė įsikūrusi Norvegijos Karalystėje ar Lenkijos Respublikoje.
 11. Už aktyvią veiklą, naujų narių suradimą ir informacijos apie narystę skleidimą nariui pripažįstamas pagyrimas ir nuolaidos nario mokesčiui. Tokį sprendimą priima pirmininkas.
 12. DokAtliekant mokėjimą už narystę, mokėjimo pavadinime būtina pateikti profesinės sąjungos nario numerį. Nepateikus narystės numerio, įmoka gali būti neužfiksuota, kol nebus atsiųstas įmoką patvirtinantis išrašas

§5 Profesinės sąjungos valdyba

 1. Asociacijos valdybą sudaro bent du asmenys: pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas. Pirmininko balsas yra lemiamas.Jei reikia, valdyba gali būti padidinta, valdybos pareigas einančiam asmeniui arba pirmininkui sutikus. Valdybą gali sudaryti ne daugiau kaip pirmininkas, 6 valdybos nariai, 2 sekretoriai ir 5 „atsarginiai“ nariai, jei nėra kurio nors iš čia paminėtų narių. Valdyba renkama 7 metams, išskyrus atvejus, kai valdybos narys pats atsistatydina prieš kadencijos pabaigą. Tada į jo vietą naujai kadencijai paskiriamas pirmininko paskirtas valdybos narys.
 2. Valdybos nariai privalo dalyvauti posėdžiuose, nebent jei to padaryti neįmanoma dėl nepriklausančių aplinkybių ar kitų svarbių ir pagrįstų priežasčių. Posėdis taip pat gali būti surengtas vaizdo arba telekonferencijos forma.
 3. Einamais arba skubiais klausimais pirmininkas sprendimą gali priimti pats.

§6 Administravimas

 1. Kasdieninį organizacijos administravimą atlieka tam pasirinkti asmenys. Šie asmenys už tai gali gauti atlyginimą, nebent jei asmuo šią veiklą vykdo kaip savanoris.
 2. Profesinės sąjungos vadovai privalo užtikrinti veiklą, kuri atitinka nuostatus, įsakymus ir gaires.
 3. Administracija atsako už gaunamų svarbių klausimų pateikimą valdybai.
 4. Administracija atsako už derybas su darbdaviais.
 5. Kaip organizacijos valdymo dalis, administracija pataria ir perduoda gaires nariams.
 6. Administracija vykdo valdybos nurodymus.
 7. Administracija užtikrina, kad gaunamos bylos būtų išnagrinėtos kuo greičiau
 8. Administracija taip pat atstovauja profesinei sąjungai išorėje einamais klausimais, nebent pirmininkas nurodytų kitaip.
 9. Jeigu bylų, pateikiamų profesinei sąjungai skaičius konkrečiu momentu ar laikotarpiu viršija sąjungos galimybes, administracija privalo apie tai pranešti bylą pateikusiam nariui.
 10. Sekretorius padeda valdybai jos veikloje. Sekretorius atsako už derybų protokolų parengimą. Sekretorius taip pat prižiūri administraciją tam, kad ji kuo greičiau reaguotų į gaunamą korespondenciją. Valdybai prižiūrint, sekretorius vykdo ir prižiūri agitacinę veiklą.
 11. Pirmininkas turi teisę laikinai nušalinti ar atšaukti sekretorių bei administracijos narius, jeigu jie pažeidžia nuostatus ar įsakymus.
 12. Administraciją liečiančius skundus nagrinėja pirmininkas arba kitas jo paskirtas asmuo.
 13. Pirmininkas turi teisę įdarbinti ir atleisti asmenis.

§7 Metiniai ir neeiliniai susirinkimai

 1. a) Metiniai susirinkimai paprastai šaukiami kovo mėnesį. Metinis susirinkimas gali būti nesušauktas dėl logistikos, geografinių ar kitų svarbių priežasčių. Sprendimą dėl metinio susirinkimo sušaukimo priima pirmininkas. Tokio sprendimo atveju apie metinį susirinkimą nariams pranešama el. paštu prieš 30 dienų iki jo datos.
 2. b) Neeilinius susirinkimus sušaukia pirmininkas arba jo paskirtas asmuo, jei toks susirinkimas yra būtinas. Neeiliniai susirinkimai taip pat šaukiami 50 % profesinės sąjungos narių prašymu. Apie neeilinį susirinkimą pranešama el. paštu ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki jo datos.

§8 Atsiųsti pageidavimai ir pasiūlymai

 1. Pasiūlymai diskusijai metiniuose susirinkimuose profesinės sąjungos valdybai turi būti atsiųsti elektronine forma el. paštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki planuojamo metinio susirinkimo.
 2. Dėl pateikto pasiūlymo balsuojama. Pasiūlymas priimamas, jei už jį balsavo 2/3 narių. Jei nėra kvorumo, pirmininkas gali pripažinti balsavimo rezultatą galiojančiu, jei mano, kad pasiūlymo yra pagrįstas arba reikalingas tinkamai organizacijos veiklai.
 3. Pasiūlymus taip pat gali pateikti valdyba, pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius ar administracijos atstovai.
 4. Nariai dažnai priklauso dviem ar daugiau profesinių sąjungų. Jei kyla pagrįstas įtarimas, kad konkuruojanti profesinė sąjunga balsavimu siekia priešiškų tikslų arba veikia profesinės sąjungos „Solidaritet Norge“ nenaudai, pirmininkas arba jo paskirtas ir įgaliotas asmuo turi teisę anuliuoti balsavimo rezultatus – galioja vadinamojo „apsauginio vožtuvo“ taisyklė.

§9 Profesinės sąjungos narių susirinkimai įmonių klubuose

 1. Susirinkimas įmonės klube (to paties darbdavio įdarbinti nariai) gali būti surengtas, gavus sąjungos pirmininko pritarimą. Susitikime aptariami aktualūs su situacija darbovietėje susiję klausimai.
 2. Susirinkime gali būti svarstomi pasiūlymai, su kolektyvine sutartimi susijusi situacija.
 3. Susirinkime galima išrinkti susirinkimo pirmininką, kuris koordinuos teisingą susirinkimo ir diskusijos eigą. Narys turi teisę kalbėti tuo pačiu klausimu ne daugiau kaip 3 kartus. Pirmą kartą balsas suteikiamas 10 minučių, antrą kartą - 5 minutėms, o trečią - 3 minutėms. Susirinkimo pirmininkas turi užtikrinti, kad nustatytas laikas nebūtų viršytas. Ši taisyklė netaikoma valdybos nariams, sekretoriui, administracijai, sąjungos atstovams ar konsultantams.
 4. Klubo susirinkimuose gali dalyvauti tik profesinės sąjungos nariai, nebent pirmininkas nustatys kitaip.
 5. Kilus pagrįstam įtarimui, kad narys šnipinėja kitai organizacijai arba perduoda jai sąjungai svarbią informaciją, visų pirma tą, kuri yra profesinės sąjungos paslaptis arba liečia jos narius, pirmininkas ar jo paskirtas asmuo turi teisę nedelsiant pašalinti narį iš susirinkimo. Ši taisyklė taip pat taikoma metiniuose, neeiliniuose ar kituose susirinkimuose.
 6. Klubo viduje įmonės klubo pirmininko ar narių prašymu galima priimti klubo veiklos nuostatus, tačiau jie negali prieštarauti pagrindiniams asociacijos nuostatams, valdybos įsakymams ir sprendimams. Tokius nuostatus turi patvirtinti pirmininkas. Pirmininkas taip pat gali siūlyti pakeitimus ar pasiūlymus, kurie turėtų būti įtraukti į nuostatus. Pirmininko ar jo paskirto asmens patvirtinimui atsiųsti nuostatai turi būti priimti klube 2/3 balsų dauguma.
 7. Klubui įsteigti reikia 15 narių, nebent pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo nuspręs kitaip.

§10 Kolektyvinės sutartys, vadinamosios „tariffavtale“

1 Kolektyvinių sutarčių sudarymas

 1. Jei dėl situacijos reikia sudaryti kolektyvinę sutartį su įmone, administracija, prižiūrima asociacijos valdybos, parengia pasiūlymą dėl kolektyvinės sutarties,
 2. Kolektyvinės sutarties pasirašymo iniciatyvą gali pasiūlyti įmonė, sąjungos vadovybė ar suinteresuoti sąjungos nariai,
 3. Apskaičiuojant kvorumą, reikalingą norint kreiptis dėl kolektyvinės sutarties, atsižvelgiama tik į aktyvius sąjungos narius (be ilgesnio nei 3 mėnesių įmokų įsiskolinimo).

2 Streikas

 1. Profesinės sąjungos / ar įmonės klubo nariai neturi teisės streikuoti / nutraukti darbą be profesinės sąjungos „Solidaritet Norge“ pirmininko sutikimo. Bet koks sutikimas streikuoti išduodamas raštu protokolo forma, pasirašyta ir patvirtinta sąjungos pirmininko
 2. Apie streiko pradžią darbdavį raštu informuoja profsąjungos pirmininkas prieš 14 dienų,
 3. Apie streiko pratęsimą darbdavys informuojamas per 4 dienų laikotarpį. Pratęsus streiką, rašytinė forma taip pat turi būti niekinė.
 4. Profesinė sąjunga „Solidaritet Norge“ nėra atsakinga už savavališką streiką ar bet kokį kitą veiksmą, dėl kurio jo tikslas yra sustabdyti sąjungos narių darbą be raštiško sutikimo kaip protokolas, pasirašytas ir patvirtintas sąjungos prezidento.

§11 Draudimas

 1. Draudimas yra savanoriškas ir mokamas papildomai, jo neapima galiojantis bazinis nario mokestis.
 2. Pirmininkas ar valdyba gali priimti įsakymą, pagal kurį draudimas būtų privalomas. Tokiu atveju narys turi teisę per 14 dienų priimti sprendimą ir atsakyti į įsakymą raštu arba elektroniniu paštu. Negavus jokio nario atsakymo, laikoma, kad narys sutinka sudaryti draudimo sutartį, nebent narys neabejotinai įrodys, kad negalėjo pateikti atsakymo dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių, pvz., buvo ligoninėje ir negalėjo laisvai priimti sprendimo.
 3. Pirmininkas, susipažinęs su nario argumentais, gali atleisti jį nuo privalomojo draudimo.

§12 Nario pašalinimas iš profesinės sąjungos

 1. Narys, kuris laužo surengto streiko arba įmonės „blokados“ nuostatus, nedelsiant pašalinamas iš profesinės sąjungos. Sprendimą apie pašalinimą priima sąjungos pirmininkas arba valdyba.
 2. Narį, pažeidusį profesinės sąjungos nuostatus, potvarkius ir sprendimus bei veikiantį prieš profesinės sąjungos „Solidaritet Norge“ interesus, gali pašalinti pirmininkas, valdyba arba sąjungos susirinkimas 2/3 sąjungos narių balsų dauguma.
 3. Tas pats principas galioja ir nariams, kurie elgiasi nedraugiškai, netinkamai, kenkia geram sąjungos vardui.
 4. Vietoj visiško pašalinimo iš sąjungos narys gali būti nušalintas trumpesniam ar ilgesniam laikotarpiui. Tuo metu laikinai nušalintas narys privalo mokėti nario mokestį, tačiau negali dalyvauti susirinkimuose.
 5. Valdyba pašalina narį arba įspėja jį apie tokį ketinimą raštu arba elektroniniu paštu.
 6. Narys turi teisę nesutikti su pašalinimu iš sąjungos, pateikdamas savo argumentus susirinkime asmeniškai arba elektronine forma, išsiųsdamas informaciją elektroniniu paštu, jei įspėjimas buvo išsiųstas elektroniniu būdu.
 7. Neatidėliotino pašalinimo atveju narys turi teisę pateikti apeliaciją per 14 dienų. Apeliacija pateikiama organizacijos pirmininkui, kuris perduoda jos nagrinėjimą valdybai. Apeliacija nagrinėjama per protingą laiką. Apeliacijos pateikimas neturi įtakos pašalinimo ar laikino nušalinimo pasekmėms.
 8. Pašalintas narys visada praranda visas teises sąjungoje ir negali dalyvauti sąjungos ar klubo susirinkimuose.

§13 Ginčų sprendimas

Šių nuostatų aiškinimas ir ginčai, kaip nuostatai turėtų būti suprantami, nėra sprendžiami bendruosiuose teismuose. Ginčai sprendžiami, pateikiant apeliaciją dėl profesinės sąjungos sprendimo sąjungos valdybai. Tik tada byla gali būti perduota arbitražo teismui.

§14 Profesinės sąjungos veiklos nutraukimas

 1. Profesinės sąjungos veiklą nutraukia sąjungos pirmininkas atskiru sprendimu, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstas įtarimas, kad pirmininkas ar valdyba patyrė priešišką spaudimą sąjungos nenaudai. Tuomet toks sprendimas laikomas negaliojančiu – taikoma vadinamoji „apsauginio vožtuvo“ taisyklė.
 2. Profesinės sąjungos veiklą nutraukia 2/3 sąjungos narių balsų dauguma, tačiau pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo gali nuspręsti, kad toks balsavimas yra negaliojantis, jei kyla pagrįstas įtarimas, kad balsavimo rezultatą nulėmė priešiški ir apgaulingi išoriniai veiksniai – taikoma vadinamoji „apsauginio vožtuvo“ taisyklė.

§15 Išsamūs nuostatai

Bet kuriuo metu galima parengti ir priimti išsamius nuostatus, tačiau juos turi patvirtinti profesinės organizacijos pirmininkas arba valdyba.

§16 Nuostatų galiojimas

 1. Nuostatai įsigalioja 2014 m. gegužės 31 d
 2. Nuostatus tvirtina pirmininkas, valdyba arba 2/3 narių dauguma
 3. Nuostatų galiojimą gali laikinai sustabdyti pirmininkas arba valdyba dėl nepriklausančių aplinkybių.