Regulamin związku zawodowego Solidaritet Norge

§ 1 Cele

Związek zawodowy Solidaritet Norge ma na celu zrzeszania pracowników, a w szczególności pracowników pochodzących z zagranicy, którzy spełniają warunki członkostwa w związku, celem ochrony ich interesów pracowniczych. Główne cele związku:

 1. Ochrona zawodowych, ekonomicznych, socjalnych i kulturowych interesów pracowniczych,
 2. Zawieranie umów zbiorowych, które będą precyzowały warunki pracy i płacy członków związku,
 3. Zwalczanie dumpingu socjalnego oraz przestępstw gospodarczych w miejscach pracy,
 4. Ochronę regulowanego czasu pracy oraz godziwego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym prawem, za pracę w weekend, w godzinach wieczornych, w nocy oraz za pracę w godzinach nadliczbowych,
 5. Zwalczanie wszystkich form dyskryminacji oraz podwójnego traktowania ze względu na: płeć, orientację seksualną, narodowość, religię, poglądy i kulturę,
 6. Zaangażowanie w pracę dla równouprawnienia pomiędzy pracownikami ze względu na płeć,
 7. Zaangażowanie w pracę na rzecz wolności, państwa prawa, rozwoju demokracji oraz Ochronę Prawa Człowieka zapisanych w szczególności Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także innych międzynarodowych umowach, które chronią szeroko rozumiane Prawa Człowieka,
 8. Zaangażowanie w pracę na rzecz niezawisłości i niezależności politycznej związków zawodowych, co nie wyklucza popieranie inicjatyw mających na celu poprawę praw pracowniczych, sprawiedliwego podziału dóbr wypracowanych przez społeczeństwo, rozwój ekonomiczny, społeczny oraz kulturowy.
 9. Wzmacnianie wewnątrz i na zewnątrz związku wiedzy na temat znaczenia działalności związku zawodowego na rzecz pracowników i dla dobra społeczności,
 10. Wzmacnianie i rozwój międzynarodowej współpracy ruchu związkowego,
 11. Wsparcie moralne oraz doradztwo i pomoc prawna dla członków, w miarę możliwości związku, dotyczących warunków płacy i pracy oraz ich stosunków zatrudnienia,
 12. Istniej także możliwość uzgodnienia indywidualnych warunków prowadzenia konkretnej sprawy, uzgodnienia te mogą dotyczyć także kosztów.
 13. W związku nie akceptuje się poglądów ani działalności o charakterze totalitarnym, terrorystycznym, szerzących ideologię: faszystowską, nazistowską oraz inne formy działalności totalitarnych.

§ 2 Członkostwo w związku

 1. Członkami związku zawodowego mogą być osoby pracujące na terenie Norwegii, studenci, a także osoby pobierające świadczenia z NAV np. zasiłek dla bezrobotnych. Wymagane jest posiadanie numeru personalnego, bądź tzw. D-nummer,
 2. Warunkiem członkostwa w związku jest konieczność akceptowania przez członka związku niniejszego regulaminu, zarządzeń, postanowień zarządu związku, a także postępowania z jego wytycznymi.
 3. Osoba staje się członkiem od momentu zapisania się,
 4. Osoby zapisują się poprzez wysłanie zgłoszenia (wypełnienie kwestionariusza) w formie elektronicznej bądź papierowej,
 5. Obowiązuje 3-miesięczny okres karencyjny od chwili uzyskania członkostwa w pomocy dla członka. W przypadkach uzasadnionych i niecierpiących zwłoki jak np. wypowiedzenie z pracy czy wypadek w pracy, przewodniczący związku może zarządzić uchylenie 3-miesięcznego okresu karencyjnego. Forma pomocy jest uzależniona od zaistniałej sytuacji, możliwości oraz charakteru sprawy. Celem związku jest dołożenie wszelkich starań, aby pomóc członkowi.
 6. Rezygnacja z członkostwa musi zostać zgłoszona pisemnie listem poleconym, bądź e-miałem na adres: office@solidaritetnorge.no,
 7. Okres wypowiedzenia wynosi 1 (jeden) miesiąc,
 8. Na członku związku zawodowego ciąży obowiązek informacyjny wobec związku zawodowego Solidaritet, w przypadku wyjazdu z Królestwa Norwegii i/albo podjęciu pracy zarobkowej poza obszarem Królestwa Norwegii. Informacja taka powinna zostać zgłoszona niezwłocznie na adres skrzynki mailowej: office@solidaritetnorge.no,
 9. Rezygnacja telefoniczna, sms, mms poprzez Facebooka oraz inne nie jest akceptowana i tym samym nie wywołuje skutków prawnych.
 10. Kto zapisuje się do związków dla pozoru, nie mając na celu faktycznej działalności związkowej dla dobra członków i związku, kto stosuje podstęp, oszustwo itp. celem wyłudzenia wsparcia ze związku, albo uzyskania poufnych informacji, a także innych informacji na rzecz konkurencyjnych instytucji, organizacji itp. To samo dotyczy osób zachowujących się nielojalnie wobec związku zawodowego Solidaritet. Osobie takowej można odmówić członkostwa związku w trakcie rejestracji, a po uzyskaniu takowych informacji po zarejestrowaniu, wykluczenia takowej osoby ze związku, wykluczenie może także mieć mocą wsteczną.
 11. Osoby które podjęły pracę poza Norwegią, u zagranicznego pracodawcy automatycznie tracą członkostwo w związku. Nie dotyczy pracowników, którzy, są zatrudnieni u zagranicznego pracodawcy, ale są delegowani do pracy na terenie Norwegi. Na członku związku zawodowego ciąży obowiązek informacyjny wobec związku, wiadomość należy wysłać na adres e-mail: office@solidaritetnorge.no
 12. Osoby niepobierające świadczeń z NAV, a także których stosunek pracy zakończył się na terenie Norwegii i przebywają poza granicami Królestwa Norwegii, są zobowiązane niezwłocznie do powiadomienia związku zawodowego o tych zmianach celem dokonania oceny czy osoba spełnia warunki do członkostwa. Zaniedbania obowiązku informacyjnego wobec związku, może skutkować wykluczeniem członka ze związku,
 13. Członek jest obowiązany do informowania związku zawodowego o każdej zmianie pracodawcy, bądź jego braku,
 14. W przypadku przekazania sprawy przez członka do kosultacji/prowadzenia innemu podmiotowi spoza związku zawodowego, który ze związkiem zawodowym Solidaritet nie współpracuje, związek zastrzega sobie prawo odmowy prowdzenia sprawy,
 15. Związek zawodowy Solidaritet ma prawo odmówić prowadzenia sprawy, jeżeli z okoliczność sprawy wynika, iż szanse na powodzenie sprawy są niewielkie a tym samym prowadzenie sprawy jest bezcelowe.
 16. Solidaritet zastrzega sobie prawo odmowy pomocy/prowadzenia sprawy na rzecz członków, którzy naruszają postanowienia Regulaminu w każdym czasie, także w przypadku naruszenia zasad lojalności wobec związku zawodowego Solidaritet

§ 3 Komunikacja ze związkiem

 1. Komunikacja ze związkiem odbywa się telefonicznie, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej e-mail, wideokonferencji, bądź listownie. Dopuszcza się także komunikację sms z prośbą o kontakt,
 2. Nie akceptuje się przesyłanie dokumentacji poprzez sms, mms, Facebook, Instagram itp. Do przesyłania dokumentacji stosuje się korespondencję pocztową oraz elektroniczną e-mail.
 3. Zastrzega się prawo 3 dni roboczych na odpowiedź na przesłaną korespondencję. Natomiast w okresie świąt religijnych, państwowych, a także okresu urlopowego zastrzega się prawo do odpowiedzi w terminie 7 dni. Jeżeli zagadnienie przedstawione w korespondencji jest bardziej złożone, termin ten może ulec wydłużeniu, w zależności od stopnia skomplikowania.
 4. Odpowiada się na korespondencję w kolejności napływu, jednakże można pominąć kolejność zgłoszenia w przypadku, jeżeli sprawa nie cierpi zwłoki.
 5. Przesłane dokumenty muszą zawierać opis sprawy, sprawie nie nadaje się biegu, jeżeli zostaną przesłane dokumenty bez opisu sprawy, oczekiwań oraz żądań,
 6. Pod przesłaną korespondencją muszą widnieć oznaczenia osoby wysyłającej, tzn.: imię i nazwisko osoby wysyłającej, nr telefonu – opcjonalnie (dotyczy także korespondencji w formie elektronicznej – e-mail). Na korespondencję niezawierającej ww. danych zastrzega się prawo odmowy udzielenia odpowiedzi.
 7. Związek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kiedy zostanie przesłana niekompletna dokumentacja przez członka związku dotycząca sprawy, bądź kiedy związek nie jest informowany na bieżąco o nowych okolicznościach sprawy, np. decyzjach pracodawcy, NAV etc.
 8. Członek związku jest zobowiązany do każdorazowej aktualizacji danych adresowych i teleadresowych w przypadku ich zmiany

§ 4 Składka członkowska

 1. Składka ustalana jest w formie stałej miesięcznej kwoty,
 2. Składka może zostać zmieniona przez zarząd, jeżeli jest to uzasadnione funkcjonowaniem związku, bądź wskaźnikiem inflacji,
 3. Członkowie otrzymują raz w miesiącu fakturę do opłacenia na podany przez siebie adres e-mail, można też zamiennie stosować potrącenie z wynagrodzenia członka przez pracodawcę (po wcześniejszym uzgodnieniu),
 4. Członek jest zobowiązany do opłacania składki do momentu, wypisania się ze związku, bądź wykluczenia ze związku,
 5. Do dyspozycji członka oddaje się indywidualne konto członkowskie w formie elektronicznej w ramach składki członkowskiej,
 6. Po 3 nieopłaconych składkach (3 miesiące) – członek uzyskuje status członka zawieszonego, jednakże ma obowiązek dalszego opłacania składki członkowskiej do momentu rezygnacji z członkostwa, bądź wykluczenia członka ze związku zawodowego. W przypadku członka zawieszonego związek zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pomocy,
 7. Decyzją zarządu, bądź przewodniczącego członek może być czasowo, bądź na stałe zwolniony z opłacania składki członkowskiej nie tracąc przy tym praw członkowskich w uzasadnionych przypadkach np.: bardzo trudna sytuacja materialna, czy też za szczególne zasługi na rzecz działalności związku,
 8. Dniem zapłacenia składki członkowskiej jest dzień wpływu składki na konto bankowe związku,
 9. Dokonując płatność za składkę członkowską w treści należy podać numer członkowski w związku, w przypadku braku podania numeru członkowskiego ze związku, składka może nie zostać odnotowana, do momentu przesłania potwierdzenia płatności składki,
 10. Składka nie zawiera ubezpieczenia, koszty ubezpieczenia są dodatkowo ponoszone (jeżeli takowo zostało zawarte),
 11. W przypadku zaległości w opłacaniu składki, zastrzega się prawo do windykowania płatności za pośrednictwem zewnętrznej firmy windykacyjnej mającej siedzibę na terenie Królestwa Norwegii, bądź Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. Za aktywną działalność, rekrutację nowych członków oraz promowanie członków, przyznaje się członkowi wyróżnienia, oraz premie rabatowe w opłacaniu składki członkowskiej. Decyzję ww. przedmiocie wydaje przewodniczący

§ 5 Zarząd związku zawodowego

 1. Zarząd związku składa się co najmniej z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego. Decydujący głos ma przewodniczący.
  Zarząd może zostać rozszerzony w razie konieczności, za zgodą pełniącego funkcję zarządu bądź przewodniczącego. Zarząd może składać się maksymalnie z przewodniczącego, 6 członków zarządu, 2 sekretarzy oraz 5 "rezerwowych" zastępców w razie nieobecności któryś w ww. wymienionych. Zarząd powoływany jest na 7 lat, chyba że członek zarządu sam zrezygnuje przed upływem kadencji, wówczas na jego miejsce na nową kadencję powoływany jest członek zarządu wskazany przez przewodniczącego.
 2. Członkowie zarządu zobowiązani są na stawianie się na zebrania, chyba że stan wyższej konieczności, bądź inne ważne uzasadnione powody to uniemożliwiają. Zabranie można także przeprowadzić na zasadzie wideokonferencji bądź telemostu.
 3. W sprawach bieżących oraz wymagających szybkiego rozwiązania, przewodniczący może podejmować decyzję jednoosobowo.

§ 6 Administracja

 1. Codzienne zarządzanie związkiem, odbywa się za pośrednictwem wybranych do tego osób. Osoby mogą być za to wynagradzane, chyba że osoba wykonuje czynności w ramach wolontariatu,
 2. Osoby zarządzające związkiem muszą nadzorować działalność zgodnie z regulaminem, zarządzeniami i wytycznymi,
 3. Administracja jest odpowiedzialna za przedkładanie zarządowi napływających ważnych spraw,
 4. Administracja jest odpowiedzialna za prowadzone negocjacje z pracodawcami,
 5. W ramach zarządzania związku, administracja doradza, a także przekazuje wytyczne dla członków,
 6. Administracja wykonuje zarządzenia nałożone przez zarząd,
 7. Administracja dopilnowuje, aby napływające sprawy były rozpatrywane tak szybko, jak to jest tylko możliwe,
 8. Administracja reprezentuje związek także na zewnątrz, w bieżących kontaktach, chyba że inaczej zarządzi przewodniczący,
 9. W przypadku napływu ilości spraw, które przekraczają moce przerobowe związku w danym momencie albo okresie, administracja ma obowiązane poinformowania o tym członka zgłaszającego sprawę,
 10. Sekretarz asystuje zarząd w jego działaniach. Sekretarz jest odpowiedzialny za pisanie protokołów negocjacyjnych. Sekretarz ma także specjalne zadania, nadzorowanie administracji, aby odpowiadała na napływającą korespondencję, tak szybko, jak się tylko jest to możliwe. Sekretarz pod nadzorem zarządu prowadzi i nadzoruje zadania agitacyjne.
 11. Przewodniczący ma prawo zawieszenia, bądź usunięcia sekretarza, to samo się tyczy członków administracji w przypadku naruszenia regulaminu, bądź innych postanowień i zarządzeń.
 12. Skargi na administrację rozpatruje przewodniczący, bądź inna osoba przez niego wyznaczona,
 13. Przewodniczący ma prawo zatrudniać osoby, a także zwalniać ze stanowiska.

§ 7 Spotkania roczne i spotkania nadzwyczajne

 1. Spotkania roczne co do zasady winny się odbywać w marcu. Spotkanie roczne można zaniechać z przypadku kiedy warunki logistyczne, geograficzne oraz inne istotne okoliczności za tym przemawiają. Zarządzenie w przedmiocie spotkań rocznych wydaje przewodniczący. W przypadku zarządzenia spotkania rocznego informuje się o tym członków z 30-dniowym wyprzedzeniem w formie e-mailowej dla zachowana porządku.
 2. Nadzwyczajne spotkania zarządza przewodniczący, bądź osoba przez niego wyznaczona, jeśli uzna to za konieczne. Nadzwyczajne spotkania także zwołuje się na wniosek 50% członków związku. Spotkanie nadzwyczajne zwołuje się z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem w formie e-mail, dla zachowania porządku.
 3. Osoby zalęgające z trzema składkami członkowskimi i więcej nie mają prawa do głosowania, to samo dotyczy, osób, które mają uregulowane składki, ale wcześniej wielokrotnie zalegały z płatnościami składek członkowskich.

§ 8 Przesłane postulaty i propozycje

 1. Propozycję do dyskusji na zebraniach rocznych wysyła się do zarządu związku, co najmniej na 10 dni przed planowanym spotkaniem rocznym, w formie elektronicznej na e-maila,
 2. Nadesłane propozycję poddaje się pod głosowanie. Aby propozycję miały charakter obowiązujący, musi zostać przegłosowane przez 2/3 członków. W przypadku braku kworum, przewodniczący może uznać wynik głosowania za ważny, jeżeli uzna, iż wprowadzenie propozycji jest uzasadnione, bądź konieczne dla prawidłowego funkcjonowania związku,
 3. Propozycję może składać także zarząd, przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, bądź członkowie administracji,
 4. Członkowie należą dość często do dwóch związków zawodowych i więcej, jednakże jeżeli zajdzie uzasadnione podejrzenie, iż głosowanie ma na celu "wrogiego przejęcie" przez inny związek konkurencyjny, bądź działania na szkodę związku zawodowego Solidaritet Norge, przewodniczący, bądź osoba przez niego wskazana i umocowana ma prawo unieważnienia wyników głosowania – zasada tzw. "wentylu bezpieczeństwa".

§ 9 Spotkania członków związku w ramach klubów zakładowych

 1. Lokalne spotkanie w ramach klubu zakładowego (członkowie zatrudnieni u tego samego pracodawcy) mogą odbyć po zatwierdzenie przez przewodniczącego związku. Na spotkaniu omawia się aktualne sprawy dotyczące sytuacji w miejscu pracy.
 2. Na spotkaniu mogą być omawiane propozycje, obecna sytuacja co do umowy zbiorowej,
 3. Na spotkaniu można wybrać "dyrygenta" który będzie czuwał nad prawidłowością przebiegu spotkania i dyskusji. Członek ma prawo wypowiedzieć się w tej samej sprawie nie więcej niż 3 razy. Pierwszym razem głosu udziela się na 10 minuty, drugim razem na 5 minuty, trzecim razem na 3 minuty. Dyrygent dopilnowuje, aby wyznaczony czas nie został przekroczony. Zasada ta nie obowiązuje członków zarządu, sekretarza, administracji, reprezentantów związku, bądź konsultantów,
 4. W spotkaniach klubowych mogą uczestniczyć tylko członkowie związku, chyba że przewodniczący nie zarządzi inaczej,
 5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż członek prowadzi "działalność szpiegowską" na rzecz innej organizacji, bądź udostępnia informacje newralgiczne dla związku, także te, co są objęte tajemnicą związkową, bądź dotyczące innych członków, przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo wykluczenia danego członka z zebrania w trybie natychmiastowym. Zasad te dotyczy także spotkań rocznych bądź nadzwyczajnych oraz innych,
 6. W ramach klubu można na wniosek przewodniczącego albo członków klubu zakładowego zatwierdzić wewnętrzny regulamin funkcjonowania klubu, jednakże nie może one być sprzeczny z regulaminem głównym związku, zarządzeniami i postanowieniami zarządu. Regulamin taki musi zostać zatwierdzony przez przewodniczącego. Przewodniczący może także zaproponować zmiany bądź propozycje, które winny być zawarte w regulaminie. Regulamin nadesłany do zatwierdzenia przez przewodniczącego bądź osobę przez niego wyznaczoną musi być przegłosowany w ramach klubu przez członków, większością 2/3 głosów,
 7. Do zawiązania klubu wymagana jest liczba 15 członków, chyba że przewodniczący zarządzi inaczej, bądź osoba przez przewodniczącego umocowana.

§ 10 Umowy zbiorowe, tzw. tariffavtale oraz strajk

1 Zawieranie umów zbiorowych

 1. Jeżeli domaga się, bądź wymaga tego sytuacja zawarcia umowy zbiorowej z przedsiębiorstwem, opracowuje administracja, pod nadzorem zarządu związku propozycję umowy zbiorowej,
 2. Inicjatywę podpisania umowy zbiorowej może zaproponować, przedsiębiorstwo, zarząd związku, bądź zainteresowani członkowie związku,
 3. Przy wyliczaniu wymaganego kworum do wnioskowania o zawarcie umowy zbiorowej, bierze się pod uwagę, tylko aktywnych członków związku (niemających zaległości w opłacaniu składki większych niż 3 miesiące).

2 Strajk

 1. Członkowie związku/czy klubu zakładowego nie mają prawa do podjęcia akcji strajkowej, czy wstrzymania pracy bez zgody przewodniczącego związku zawodowego Solidaritet Norge. Ewentualna zgoda do podjęcia akcji strajkowej wydawana jest na piśmie w formie protokołu podpisanego i zatwierdzonego przez przewodniczącego związku.
 2. Pracodawca o rozpoczęciu akcji strajkowej informowany jest w formie pisemnej z 14-dniowym wyprzedzeniem przez przewodniczącego związku,
 3. O przedłużenie akcji strajkowej pracodawca jest informowany z zachowaniem 4-dniowego terminu. W przypadku przedłużenia strajku również należy zachować formę pisemną pod rygorem nieważności.
 4. Związek zawodowy Solidaritet Norge nie ponosi odpowiedzialności za podjęcie samowolnego strajku ani żadnego innego działania powodującego lub zmierzającego do wstrzymania pracy przez członków związku bez pisemnej zgody w formie protokołu podpisanego i zatwierdzonego przez przewodniczącego związku

§ 11 Ubezpieczenie

 1. Ubezpieczenie jest dobrowolne i jest płatne dodatkowo, nie jest oferowane w ramach obowiązującej składki podstawowej,
 2. Przewodniczący, bądź zarząd mogą wydać zarządzenie o obligatoryjności zawarcia ubezpieczenia, wówczas członkowi przysługuje prawo 14 dni na podjęcie decyzji i ustosunkowania się do zarządzenia w formie pisemnej lub elektronicznej e-mail. Brak odpowiedzi ze strony członka uznaje się zgodę na zawarcie ubezpieczenia, chyba że członek wykaże ponad wszelką wątpliwość, iż odpowiedzi nie mógł udzielić z przyczyn niezależnych od niego, np.: pobyt w szpitalu ograniczający możliwość swobodnego podejmowania decyzji,
 3. Przewodniczący po zapoznaniu się z argumentacją i stanowiskiem członka, może zwolnić członka z obligatoryjnego zawarcia ubezpieczenia.

§ 12 Wykluczenie członków ze związku

 1. Członek, który okaże się "łamistrajkiem" albo przerywa zarządzoną "blokadę" przedsiębiorstwa niezwłocznie wyklucza się z szeregów związku. Wykluczenie zarządza przewodniczący, bądź zarząd związku,
 2. Członek naruszający regulamin związku zawodowego, zarządzenia i postanowienia, który działa wbrew interesowi związku zawodowego Solidaritet Norge, może zostać wykluczony przez przewodniczącego, zarząd albo na spotkaniu związkowym większością 2/3 głosów członków związku,
 3. Ta sama zasada o wykluczeniu dotyczy członków postępujących niekoleżeńsko, nagannie, narażając dobro imię związku na szwank,
 4. Zamiast wykluczenia trwałego ze związku można stosować zawieszenie członka na krótszy bądź dłuższy okres. Zawieszony członek w tym czasie jest zobowiązany do opłacania składek, ale nie może brać udziału w spotkaniach,
 5. Zarząd wyklucza członka, bądź ostrzega członka o zamiarach wykluczenia w formie pisemnej, bądź elektronicznej,
 6. Członek może się bronić przed wykluczeniem poprzez przedstawienie swoich racji na spotkaniu osobiście, bądź elektronicznie e-mail, jeżeli ostrzeżenie zostało wysłane elektronicznie,
 7. W przypadku natychmiastowego wykluczenia, członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni, odwołanie wnosi się do przewodniczącego związku, który podaje pod ocenę treść odwołania zarządowi zawiązku. Odwołanie rozpatruje się w rozsądnym czasie. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje skutków wykluczenia ze związku bądź zawieszenia.
 8. Wykluczenie członka zawsze prowadzi do utraty przez członka wszystkich praw związkowych i nie może uczestniczyć w zebraniach związkowych, bądź klubowych.

§ 13 Rozstrzyganie kwestii spornych

Interpretacja niniejszego regulaminu, oraz kwestie sporne, jak winno się go rozumieć, nie podlega rozstrzygnięciom sądów powszechnych. Kwestie sporne są rozstrzygane poprzez wniesienie odwołania od decyzji związku do zarządu związku. Dopiero wówczas można wnieś sprawę do sądu arbitrażowego.

§ 14 Rozwiązanie związku

 1. Rozwiązanie związku następuje w ramach zarządzenia przez przewodniczącego związku, chyba że zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przewodniczący, bądź zarząd został poddany wrogiej presji, naciskom, mającej na celu działania na szkodę związku, wówczas takie zarządzenie uznaj się za nieważne, obowiązuje zasada, tzw. "wentylu bezpieczeństwa",
 2. Związek rozwiązuje się większością 2/3 głosów członków związku, jednakże takie głosowanie może zostać unieważnione przez przewodniczącego, bądź osobą przez niego upoważnioną, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż wynik głosowania spowodowany jest wrogimi podstępnymi działaniami czynników zewnętrznych, obowiązuje zasada, tzw. "wentylu bezpieczeństwa".

§ 15 Regulaminy szczegółowe

W każdym momencie można ustalać oraz uchwalać regulaminy szczegółowe, jednakże muszą być one zatwierdzone przez przewodniczącego, bądź zarząd związku.

§ 16 Obowiązywanie regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 maja 2014 rok,
 2. Regulamin zatwierdza przewodniczący, zarząd bądź większością 2/3 członków,
 3. Obowiązywanie regulaminu może zostać okresowo zawieszone, przez przewodniczącego bądź zarząd, jeżeli jest to podyktowane stanem wyższej konieczności.